Medezeggenschapsraad (MR)


 

Wie zijn wij?

 
De MR is het orgaan waarin ouders en personeel worden vertegenwoordigd. De MR van de Hoflandschool bestaat uit:
 
Mirjam Huikeshoven         Leerkracht groep 3
Danielle van Leeuwen       Moeder van Isa in groep 2B
Manon Boekschoten         Moeder van Britt in groep 4 en Liv in groep 3
Ilona Sandifort                    Leerkracht groep 6
 
 

Wat is onze visie?

 
De MR staat voor betrokkenheid bij de school in de breedste zin van het woord.
 
Wij willen bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs en een veilig, optimaal leer- en werkklimaat voor alle kinderen en personeelsleden, waarbij de achterban actief betrokken is en zich mede verantwoordelijk voelt voor de school. We streven ernaar om de Hoflandschool positief uit te dragen, zodat de leerlingen nu en in de toekomst met veel plezier in een veilige omgeving en prettige sfeer onderwijs kunnen genieten.
 
Als MR spelen we een actieve rol in de besluitvorming. Dit betekent dat we regelmatig met de directie overleggen over algemene zaken en gebruik maken van de adviserende rol die de MR richting de directie heeft. Door het geven van gevraagd en ongevraagd advies willen we invloed uitoefenen op het schoolbeleid.
 
De MR ontwikkelt zelf geen beleid, zodat ze goed in staat blijft haar controlerende taak uit te voeren. Door (on)gevraagd advies te geven kan de MR wel met suggesties komen en / of aan de directie vragen om beleid te ontwikkelen.

 

Wat willen we graag?


Wij willen als MR, namens ouders en personeel, de medezeggenschapfunctie binnen de Hofland school vervullen.
We beoordelen niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, we komen daarnaast zelf met ideeën, middels gevraagd en ongevraagd advies.
Als vertegenwoordiger van leerkrachten en ouders willen we invloed uitoefenen op het beleid dat op school en door het bestuur wordt gevoerd. We willen in nauw contact met ouders en leerkrachten staan en staan open voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en leerkrachten. 
 

Wat willen we van u?

 
Om onze rol goed te kunnen vervullen hebben we ook uw meningen en ideeën nodig!
U kunt uw mening en ideeën op de volgende manieren aan ons kenbaar maken:
Waar mogelijk door direct contact op school.
Of via de e-mail: mr@hoflandschool.nl 

Wat doen we met uw reactie?
We verwoorden uw reactie of vraag zorgvuldig.
We brengen deze in tijdens een MR vergadering.
We koppelen aan u terug wat er besproken is.