MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en leerkrachten met de directie van de Hoflandschool. In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. Zij vergaderen gemiddeld zes keer per schooljaar samen met de directeur over het beleid van de school. 

Meebeslissen en meedenken door ouders is op de Hoflandschool een heel gewone zaak. Terecht, want je wilt tenslotte dat je kind goed onderwijs krijgt. Meebeslissen en meedenken is zelfs wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS). Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en het team.

De MR van De Hoflandschool bestaat uit 4 leden. Twee leraren en twee ouders. De MR bestaat momenteel uit

-        Wendy van der Neut(moeder van Evi groep 6, Kaj groep 4)

-        Karin Hermus (moeder Sofie groep 5, Jens groep 3, Daan groep 2)

-        Patricia Bakker (docent groep 8, neemt Anne Lok waar)

-        Anita Roling (docent groep 3)

Aandachtsgebieden

Onderwerpen die tijdens de MR-vergaderingen worden besproken, zijn onder andere het schoolplan, huisvesting, de begroting, het formatieplan. Ook zaken als schooltijden, onveiligheid in en rondom de school komen in de medezeggenschapsraad aan de orde.

Rechten

De MR heeft bij bepaalde onderwerpen instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de directie voor deze onderwerpen de instemming van de MR nodig heeft. Op andere aspecten heeft de MR adviesrecht, dus de mogelijkheid om de directie advies te geven voordat een beslissing wordt genomen. Ook heeft de MR het initiatiefrecht. Ofwel het recht om zelf met voorstellen te komen over onderwerpen die de school betreffen.

Contact

De MR vertegenwoordigt alle ouders en leerkrachten. Daarom vragen de MR-leden ouders en leerkrachten vriendelijk om hun beleidsmatige suggesties over zaken die de school betreffen, met hen te delen. Contact kun je leggen door ons direct aan te spreken of door het sturen van een mail naar: mr@hoflandschool.nl. De MR-leden maken eventuele verbeterpunten dan bespreekbaar met de directie van de school. 

Vergaderdata 2022/2023

13 september, 1 november, 13 december, 7 maart, 18 april, 6 juni.