MR jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2022-2023

Basisschool Hofland

We zullen in dit jaarverslag het schooljaar 2022-2023 doornemen vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Hofland. Via dit jaarverslag willen wij u als lezer informeren over de samenstelling van de MR, waar wij voor staan, wat onze taken zijn in de MR en welke onderwerpen we het afgelopen schooljaar in de MR hebben besproken.

Samenstelling van de MR

De MR leden worden gekozen volgens een vaste procedure van verkiesbaar stellen en hebben standaard een zittingstermijn van 4 jaar. Als voorwaarde geldt wel dat het MR lid een binding moet hebben met de school (lees: hij of zij is werkzaam op school (personeelsgeleding) of heeft een kind op school (oudergeleding)). In overleg met de achterban kan de standaard zittingstermijn worden verlengd met een volgende periode van 4 jaar.

De MR van De Hoflandschool is in het schooljaar 2022- 2023 gestart met twee vertegenwoordigers van de personeelsgeleding, Patricia (verving Anne ivm zwangerschapsverlof) en Anita. Vanaf januari kwam Anne weer terug als MR lid. De 2 vertegenwoordigers van de oudergeleding waren Karin Hermus en Wendy van der Neut. De voorzittersrol werd door Wendy op zich genomen en Karin was de notulist. Karin is in maart met haar gezin verhuisd en we zijn op tijd op zoek gegaan naar een nieuwe MR ouder. Twee ouders hebben zich aangemeld, te weten Patricia Koek en Adinda van der Zon. Zij hebben allebei een vergadering bijgewoond. Uiteindelijk is in goed overleg besloten dat Wendy aan het eind van het schooljaar afscheid neemt van de MR en dat beide nieuwe ouders in de MR blijven.

Scholing

In het schooljaar 2022-2023 heeft één lid van de MR scholing gevolgd, dit was een gemeenschappelijke scholing voor MR en GMR leden. Scholing voor alle MR leden staat voor volgend schooljaar op de planning.

Taken MR

De Medezeggenschapsraad heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school positief kritisch te volgen. De MR levert een bijdrage aan de missie en de doelstellingen van de school. Daarbij staat centraal: het creëren van een omgeving waar de kinderen van De Hoflandschool zich maximaal kunnen ontwikkelen en waar het plezierig vertoeven is, voor zowel het kind als de leerkracht. Wij houden hierbij rekening met de belangen van zowel de kinderen, de ouders als de leerkrachten.

Overzicht Taken: 

 • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg; (De MR denkt actief mee en beslist mee over de gang van zaken op school; in een aantal situaties is er sprake van advies of instemmingsrecht,  m.a.w. bij een aantal onderwerpen is afgesproken dat de MR door de directie wordt gevraagd om advies te geven, of indien van toepassing, een instemming).

 • Een overzicht van de onderwerpen waar de MR advies dan wel instemmingsrecht in heeft, is terug te vinden op: https://infowms.nl/content/bevoegdheden-instemming-advies

 • Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook.

 • Het bevorderen van gelijke behandeling van alle partijen. 

De MR mag alle onderwerpen bespreken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de school en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een extra MR-vergadering bijeenroepen als dat nodig wordt geacht. Verder moet de MR zorgen voor een sfeer van veiligheid, openheid en onderling overleg in de school. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar voor geïnteresseerden. Wel moeten geïnteresseerden van tevoren melden dat ze een vergadering bij gaan wonen. Dit kan na overleg met een lid van de MR. De MR heeft een eigen e-mailadres (mr@hoflandschool.nl). Voor de personeelsgeleding geldt dat zij worden geïnformeerd via een vergadering in het team.

De belangrijkste taak van de MR is de uitoefening van haar advies- en instemmingsbevoegdheden. Het bestuur en de schoolleiding moeten met deze bevoegdheid rekening houden. Om de zorgvuldigheid te waarborgen, gebeurt dit volgens een vastgesteld MR-reglement. De vergaderdata van de MR worden vermeld op de website van de school 

De MR heeft in het schooljaar 2022-2023 geadviseerd  over de  volgende onderwerpen

De MR adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd. In het schooljaar 2022-2023 heeft de MR 6 keer vergaderd. De MR heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

 • De begroting en de verantwoordingJaarlijks wordt in de MR de begroting besproken. De begroting over 2023 is goedgekeurd.

 • Het formatieplan en de groepsindeling

Jaarlijks worden het formatieplan en de groepsindeling in de MR besproken. De MR bekijkt de overwegingen die ten grondslag liggen aan de groepsindeling en adviseert de directeur over de eventuele alternatieven. 

 • De evaluatie van de (combinatie) groepen, leerlingaantallen.

In het schooljaar 2022-2023 zijn we in januari gestart met een negende groep en zat het aantal leerlingen boven de 200. De MR bespreekt, indien nodig, de voortgang en eventuele knelpunten in deze (combinatie)groepen. Ook het aantal stijgende leerlingen in combinatie met de locatie wordt besproken.

 • De ouderbetrokkenheid

Voor iedereen is het van groot belang dat de communicatie tussen school en thuis optimaal is. Alleen op deze manier kan een leerling zo goed mogelijk zijn of haar talenten ontplooien en kan de docent zijn taken zo goed mogelijk uitvoeren. De MR vindt ouderbetrokkenheid daarom erg belangrijk. Dit vraagt acties vanuit school, maar ook inzet van de ouders/verzorgers. 

 • Nieuwbouw

Nieuwbouw is een breed begrip en bevat alles van de plannen van de school tot en met zaken als samenwerking met andere partijen en de gemeente. Het plan is centraal vanuit de samenwerkende partners met ons gedeeld. Er is inmiddels een start gemaakt met de bouw.

 • Het schoolplan en meerjarenplan

Periodiek worden een schoolplan en meerjarenplan opgesteld. Ieder schooljaar worden deze doorgenomen. Het meerjarenplan is continu in ontwikkeling, o.a. de resultaten van het inspectierapport dienen hierin verwerkt te worden. De MR denkt mee over de juiste invulling hiervan. Door de aankomende bestuursfusie is het huidige schoolplan verlengd.  

 • Lerarentekort

Er is landelijk een tekort aan leraren, ook op de Hoflandschool merken we dat. 

De Hoflandschool zal er alles aan doen om te voorkomen dat er klassen naar huis worden gestuurd, echter kan dit niet altijd voorkomen. 

GMR

De schooloverstijgende zaken worden door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

(GMR) opgepakt. Communicatie vanuit de GMR geschiedt via ons mailadres.

Tot slot

Een positieve ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt van de MR. Heeft u daarom vragen en ideeën voor de MR, of zorgen over de school die u wilt delen, dan kunt u zich richten tot één van de leden van de MR. De contactgegevens treft u aan op de schoolwebsite, onder het tabje “Ouders” > MR, of via: mr@hoflandschool.nl.